فروش ملکه کارنیکا باکره با قفسک

۵۰/۰۰۰ تومان

سفارش تلفنی از 99/7/1
تحویل از 1400/1/15 الی 1400/4/1
09159721778-علیرضا کاشکی

توضیحات

یک ملکه باکره متولد 99, به همراه قفسک, از بهترین نوع ملکه کارنیکا ،نگهداری شده در بهترین شرایط طبیعی زندگی ملکه زنبور عسل کارنیکا برای خرید ملکه کارنیکا از طریق زیر اقدام کنید

سفارش تلفنی از 99/7/1
تحویل از 1400/1/220 الی 1400/3/1
09159721778-علیرضا کاشکی
شماره حساب بانک تجارت به نام علیرضا کاشکی
5859-8311-2346-6566